Хувь хүний мэдээллийг хамгаалах

Энэхүү Хуудаст нэвтэрснээр Интернэт протокол (IP) хаягууд, Хуудаст нэвтэрсэн байдал, хэрэглэсэн компьютерын программ, зарцуулсан цаг болон үүнтэй төсөөтэй бусад мэдээллийн хамт Хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллүүдийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага болон вэб хуудасны шинжилгээний серверүүдэд хадгална. Ингэснээр Хэрэглэгчийг онилж, зааж мэдээллийг хадгалахгүй. Мэдээллийг зөвхөн вэб хуудасны хэрэглээнд дүгнэлт хийх зорилгоор дотоод хэрэгцээнд зориулж хадгална. Хэрэв Хэрэглэгч нь энэхүү Хуудаст хадгалсан маягтад нэр, хаяг, бусад мэдээллийг оруулах замаар хувь хүнийг таньж олох боломжтой мэдээллийг өгвөл ийм мэдээллийг зөвхөн статистикийн зориулалттай хадгалах ба нийтэд нээлттэй болгож хэвлэн нийтлэхгүй. Гэхдээ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь энэхүү мэдээллийн нууцлалын талаар хариуцлага хүлээхгүй.