fbpx | HeForShe

Хувь хүний мэдээллийг хамгаалах

Хувь хүний мэдээллийг хамгаалах

Энэхүү Хуудаст нэвтэрснээр Интернэт протокол (IP) хаягууд, Хуудаст нэвтэрсэн байдал, хэрэглэсэн компьютерын программ, зарцуулсан цаг болон үүнтэй төсөөтэй бусад мэдээллийн хамт Хэрэглэгчийн тодорхой мэдээллүүдийг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага болон вэб хуудасны шинжилгээний серверүүдэд хадгална. Ингэснээр Хэрэглэгчийг онилж, зааж мэдээллийг хадгалахгүй. Мэдээллийг зөвхөн вэб хуудасны хэрэглээнд дүгнэлт хийх зорилгоор дотоод хэрэгцээнд зориулж хадгална. Хэрэв Хэрэглэгч нь энэхүү Хуудаст хадгалсан маягтад нэр, хаяг, бусад мэдээллийг оруулах замаар хувь хүнийг таньж олох боломжтой мэдээллийг өгвөл ийм мэдээллийг зөвхөн статистикийн зориулалттай хадгалах ба нийтэд нээлттэй болгож хэвлэн нийтлэхгүй. Гэхдээ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь энэхүү мэдээллийн нууцлалын талаар хариуцлага хүлээхгүй.

Хэрэглэх нөхцөл

Хэрэглэх нөхцөл

Эрхийн хязгаарлалт | Халдашгүй эрхийг хадгалж үлдэх | рөнхий

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь энэхүү вэб хуудсыг ("Хуудас") хуудаст нэвтрэх боломжтой бүх хүмүүст зориулав ("Хэрэглэгчид"). Энд буй мэдээлэл нь зөвхөн мэдээлэх зорилготой болно. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь Хэрэглэгчдэд Хуудаст нэвтрэх, хувийн хэрэгцээнд, бизнесийн бус зорилготойгоор Хуудаснаас мэдээлэл, баримт бичиг, материалыг (хамтад нь "Материал" гэнэ) татаж авах, хуулахыг зөвшөөрөх боловч эдгээрийг цааш худалдах, түгээх эсвэл эдгээрт тулгуурлаж найруулсан эсвэл тулгуурласан бүтээл туурвихыг хориглох бөгөөд чингэхдээ доор заасан нөхцөлүүд болон холбогдох тусгай нөхцөлүүд нь энэхүү Хуудаст агуулагдах тусгай материалд үйлчилж болно.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага энэ Хуудсыг ажиллуулна. Энэхүү Хуудаст байх Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын бүх материалд одоо үйлчилж буй Нөхцөлүүд үйлчилнэ.

Өөрөөр зааснаас бусад тохиолдолд энэхүү Хуудаст байх Материалд багтсан зүйлс, тайлбар, дүгнэлт нь энэхүү ажлыг хийсэн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын ажилчид, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Нарийн Бичгийн Даргын Газрын зөвлөхүүдийн үзэл бодлыг илэрхийлэх бөгөөд энэ нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага эсвэл түүний гишүүн улсуудын албан ёсны байр суурь биш юм.

Эрхийн хязгаарлалт

Энэхүү Хуудаст буй материалууд нь худалдаанд холбогдох аливаа эрхийн хязгаарлалт, баталгаа болон тодорхой зорилтыг хангах, эрх зөрчихгүй байна гэсэн баталгааг багтааж шууд илэрхийлсэн эсвэл давхар ойлгогдох аливаа баталгаагүйгээр "байгаа чигээрээ" илэрхийлэгдсэн. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь ийм аливаа Материалын үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдалд аливаа баталгаа өгч, амлалт тусгайлан гаргаагүй. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь заасан хугацаанд энэхүү Хуудасны Материалыг урьдчилж мэдэгдэлгүйгээр нэмж, өөрчилж, сайжруулж, шинэчилдэг. Ямар ч тохиолдолд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь энэхүү Сайтын хэрэглээтэй холбоотойгоор гарсан гэж үзэх аливаа алдагдал, хохирол эсвэл гарсан эсвэл хохирсон гэж зардлыг болон үүнтэй холбоотойгоор аливаа гэм буруу, алдаа, үл анхаарсан, тасалсан эсвэл хоцорсон гэх хариуцлагыг батгааж аливаа хариуцлагыг хүлээхгүй. Энэхүү Хуудсыг хэрэглэхийг Хэрэглэгч өөрөө хариуцна. Анхаарал алдсан гэснийг батгааж аливаа бүх байдлаар, ямар ч тохиолдолд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага буюу холбогдох байгууллагууд нь аливаа шууд, шууд бус, тохиолдлын, онцгой эсвэл улбаалан гарсан хохирлыг хариуцахгүй бөгөөд үүнд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь ийм хохирол гарч магадгүй гэж зөвлөгөө авсан тохиолдолд ч багтана.

Хэрэглэгч нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь аливаа нэг Хэрэглэгчийн үйлдлийн төлөө хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг тусгайлан ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байна.

Энэхүү Хуудас нь олон төрлийн мэдээлэл хүргэгчдийн зөвлөгөө, үзэл бодол, мэдэгдлийг агуулж болно. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь аливаа мэдээлэл хүргэгч, аливаа энэхүү Хуудасны аливаа Хэрэглэгч эсвэл бусад хүн эсвэл байгууллагын зөвлөгөө, үзэл бодол, мэдэгдэл эсвэл бусад мэдээллийн үзэн зөв, найдвартай байдалд хариуцлага хүлээж эсвэл баталгаа гаргахгүй. Энэхүү зөвлөгөө, үзэл бодол, мэдэгдэл, бусад мэдээлэлд найдах эсэх, түүнээс гарах эрсдэлийг Хэрэглэгч өөрөө хариуцна. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, түүний холбогдох байгууллагууд, тэдгээрийн төлөөлөгч, ажилтан, мэдээлэл хүргэгчид эсвэл контент бүтээгчид нь аливаа Хэрэглэгч буюу хэн нэгний өмнө үүнд багтах аливаа агуулгын үнэн зөв бус байдал, алдаа, үл анхаарсан, тасалсан, устгасан, дутагдалтай байдал, хуучирсан байдал буюу түүний цаг хугацаа эсвэл бүрэн бүтэн байдалд хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд холбогдох шалтгаан эсвэл хохирлыг үл харгалзан аливаа ажиллахгүй байдал, компьютерын вирус эсвэл холбооны шугам тасалдахад мөн хариуцлага хүлээхгүй.

Энэхүү Хуудсыг хэрэглэх нөхцөл болохын хувьд Хэрэглэгч нь энэхүү Хуудсыг хэрэглэхтэй холбоотойгоор Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага болон холбогдох байгууллагуудын эсрэг бүх төрлийн шаардлага, нэхэмжлэл гаргаж, алдагдал, хохирол, хариуцлага, зардал нэхэхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байгаа бөгөөд үүнд аливаа хязгаарлалтгүйгээр мөн энэхүү Хэрэглэх нөхцөлд холбогдох зөрчилтэй холбоотойгоор гарсан гэх аливаа нэхэмжлэл багтана. Хэрэглэгч нь энэхүү Хуудаст байх аливаа Материалд эсвэл түүний аливаа Хэрэглэх нөхцөлд сэтгэл хангалуун биш байгаа бол Хэрэглэгч нь энэхүү Хуудаст орж үзэхээ зогсоосноор өөрийн зүгээс хийх ёстой арга хэмжээг авлаа гэж үзнэ.

Энэхүү Хуудас нь гуравдагч этгээдийн вэб хуудасны линк болон эшлэлийг агуулж болно. Линк хийсэн хуудаснууд нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын хяналт дор байдаггүй бөгөөд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь аливаа линк хийсэн хуудас буюу линк хийсэн хуудаст багтсан аливаа линкэд хариуцлага хүлээхгүй. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь энэхүү линкүүдийг холбоотой гэж оруулсан бөгөөд энэ нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас линкийг дэмжиж байна гэсэн санааг давхар агуулахгүй.

Энэхүү Хуудас нь сонины нүүр, чат өрөө, имэйл жагсаалтад нэвтрэх эсвэл мессеж илгээх эсвэл харилцах боломжийг (хамтад нь "Форум" гэнэ) нээж байгаа бол Хэрэглэгч нь холбогдох Форумтай холбоотой, зохих ёсны мессеж, материалыг илгээж хүлээж авна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Нэн ялангуяа Хэрэглэгч нь дараахыг Форумыг хэрэглэх үедээ үйлдэхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна:

Бусдын (хувь хүний мэдээллийн нууцлалын, нэр хүндийн гэх мэт) хууль ёсны эрхэд нэр хүндийг гутаах, муугаар хэрэглэх, доромжлох, хоргоох, заналхийлэх эсвэл бусад байдлаар халдах;

Аливаа доромжилсон, хохироосон, ичгүүргүй, зохимжгүй эсвэл хууль бус материал буюу мэдээллийг нийтлэх, илгээх, түгээх эсвэл тараах;

Хэрэглэгч өөрөө холбогдох эрхийг эзэмшигч мөн эсвэл хуулиар шаардсан бүх эрхийг зохих ёсны зөвшөөрлөөр авсан этгээд биш бол Оюуны өмчийн эрхийн хуулиар хамгаалсан (эсвэл хувь хүний мэдээллийн нууцлал болон нэр хүндээр хамгаалагдсан) компьютерын программ эсвэл бусад материалыг агуулсан файлыг байршуулах эсвэл хавсаргах;

Бусдын компьютерт хор учруулж болох вирус, хортой файл бусад ойролцоо компьютерын программ эсвэл программуудыг агуулсан файлыг байршуулах эсвэл хавсаргах;

Байршуулсан аливаа файлд заасан зохиогчийн нэр, эрхийн заалт эсвэл өмчлөлийн заалтыг устгах;

Байршуулсан файлд агуулагдах компьютерын программ буюу бусад материалын гарал үүсэл эсвэл эх үүсвэрийг худал болгох;

Хэрэглэгч болохгүй гэдгийг мэдэх ёстой, хууль ёсоор ийнхүү дамжуулж болохгүй гэдгийг мэдсээр байж буюу мэдэх ёстой байж аливаа бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг сурталчлах буюу санал болгох буюу судалгаа, шалгаруулалт хийх эсвэл холбоотой олон захиаг үйлдэх буюу эдгээрийг цааш дамжуулах эсвэл бусад Форумын хэрэглэгчийн илгээсэн аливаа файлыг буулгаж авах.

Хэрэглэгч нь Форумын бүх хэлэлцүүлэг, группийн хэлэлцүүлэг нь хувийн нууцлалтай бус нийтэд нээлттэй байдаг гэдгийг ойлгож байна. Түүнчлэн Хэрэглэгч нь бусад Хэрэглэгчдийн чат, пост, конференц, имэйл болон бусад харилцаанд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага холбогдолгүй бөгөөд энэхүү харилцааг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага хянан тохиолдуулсан, хянаж үзсэн эсвэл хүлээн зөвшөөрсөн гэж ойлгож болохгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь аливаа нэг шалтгаанаар, урьдчилж мэдэгдэхгүйгээр Хэрэглэгчээс хүлээж авсан Форумын аливаа контент, үүний дотор имэйл болон сонины булангийн постыг устгах эрхийг өөрт хадгална.

Халдашгүй эрхийг хадгалж үлдэх

Энэ нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагад тусгайлан олгогдсон аливаа давуу эрх, халдашгүй эрхийг хязгаарласан эсвэл энэ эрхээс татгалзсан гэж тодорхойлогдох эсвэл ойлгогдох ёсгүй.

Ерөнхий

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь энэ Хуудас эсвэл аливаа Материалыг шинэчлэх, хасах эсвэл дуусгавар болгох эрхийг дан ганцаар эдлэх онцгой эрхтэй. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь үүнтэй холбоотойгоор аливаа Хэрэглэгчийн хэрэгцээг харгалзаж үзэх үүрэг хүлээхгүй.

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага нь энэхүү Хуудас буюу түүний хэсэгт нэвтрэх аливаа хэрэглэгчийн эрхийг хасах бүрэн эрхийг өөрт хадгална.

Эрх бүхий төлөөлөгч бичгээр гаргаж, гарын үсэг зурснаас бусад тохиолдолд энэхүү Хэрэглэх нөхцөлийн аливаа нэг заалтыг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага хэрэглээгүй нь холбогдох эрхээс татгалзсан гэсэн үг биш юм.

Мэдээний өрөө

Мэдээний өрөө

Санаа, урам зориг өгөх дэлхийн өнцөг булан бүрийн хамгийн сүүлийн үеийн

HeForShe амлалт өгч, бусад олон сая хүмүүс мөн нэгдэхэд санаа, урам өгөөрэй


Амлалт өгөх амархан. Ердөө 10 секунт л болно.

Хөдөлгөөн

ХҮЙСИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨХ НЭГДСЭН ҮНДЭСНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭЛХИЙ ДАЯАРХ ХАМТЫН ХӨДӨЛГӨӨН

Дэлхий өөрчлөгдөх гэж байна. Хаа сайгүй хүмүүс хүйсийн тэгш байдлын төлөөх санааг ойлгож, дэмжиж байна. Тэд энэ нь зөвхөн эмэгтэйчүүдийн асуудал биш, харин хүний эрхийн асуудал гэдгийг ойлгож байна. HeForShe нь хүйсийн тэгш байдлыг хангахын төлөө чангаар дуугарах бат бөх нэгдмэл хүчийг бий болгоход эмэгтэйчүүдийг дэмжих эрэгтэйчүүд болон бүх хүйсийн хүмүүст зориулсан урилга юм. HeForShe-д нэгдсэн эрэгтэйчүүд бол зүгээр нэг ажиглагчид биш. Тэд хамтдаа болон эмэгтэйчүүдтэй хамтарч бизнес босгож, гэр бүлээ халамжилж, өөрийн нутаг оронд хувь нэмрээ оруулахын төлөө хүчин зүтгэж байна.

HeForShe аянд нэгдэж, бусад олон сая хүмүүс мөн нэгдэхэд санаа, урам өгөөрэй.

Амлалт өгөх амархан
Ердөө 10 секунд л болно

ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ӨӨРӨӨСӨӨ

Өдөр бүр HeForShe-ийн дэмжигчид өөрийн нутаг оронд утга учиртай өөрчлөлтийг авчрахын төлөө хүчин зүтгэж байна. Тэдний түүхтэй танилцаж санаа, урам зориг аваарай.

ОЮУТНУУД ПАКИСТАНД 5000 АМЛАЛТЫН ТӨЛӨӨ

Инженер, технологийн их сургуулийн (ИТИС) оюутнууд Пакистаны 5000 гаруй эрчүүд, хөвгүүдийг HeForShe амлалт өгөхөд татан оролцуулж чадлаа.

ЦААШ УНШИХ

МАЛАВИД БАГА НАСНЫ ХҮҮХЭДТЭЙ ГЭРЛЭХИЙГ ЗОГСООХ

Малавийн тосгоны ахмад тэргүүн 455 уламжлалт гэрлэлтийг цуцалж 1312 охид, 143 хөвгүүнийг сургуульд буцаан оруулав.

ЦААШ УНШИХ

ЙОРДАНД ЭР ХҮН ЯМАР БАЙХ ЁСТОЙГ ШИНЭЭР ТОДОРХОЙЛЖ БАЙНА

Йордан дахь залуу идэвхтэн улс даяарх тэргүүлэх зэргийн семинарууд зохион байгуулж, эр хүн ямар байх ёстойг шинээр тодорхойлж байна. Өдгөө тэрээр 22000 хүнийг HeForShe хөдөлгөөнд татан оролцуулаад байна.

ЦААШ УНШИХ

ИСЛАНД ДАХЬ ХҮЙСИЙН ТОГТСОН ОЙЛГОЛТЫГ СӨРСӨН НЬ

Бүх сувилагчдын зөвхөн 2% нь л эрэгтэйчүүд байдаг Исланд улсад сувилагч залуу хүйсийн тогтсон ойлголтыг сөрөн зогсож байна

ЦААШ УНШИХ

МАНЛАЙЛАН ОРОЛЦОХ

Өөрийн нутаг орондоо манлайлан оролцох нь амархан зүйл.
HeForShe аянд манлайлан оролцох гарын авлагыг татаж аваарай.

ХУВЬ ХҮМҮҮС | HeForShe аянд хүчин зүтгэх гарын авлага

Албан ёсны HeForShe зурагт хуудас, сурталчилгааны хуудас зэргийг өөрийн арга хэмжээ, сошиал хуудаст зориулж аваарай.

ХУВЬ ХҮМҮҮСТ

ОЮУТНУУДАД

БАЙГУУЛЛАГА | HeForShe аянд хүчин зүтгэх гарын авлага

Албан ёсны HeForShe материалыг өөрийн арга хэмжээ, зорилтот ажиллагаа, эсвэл сошиал хуудасны сурталчилгаанд зориулж аваарай.

КОМПАНИУДАД

ИХ СУРГУУЛИУДАД

ЭХ СУРВАЛЖ

Энэхүү сургалтын материалыг ашиглаж хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцоход бэлтгээрэй.

ЖЕНДЕРИЙН АСУУЛТ СОРИЛТ

HeForShe "ЭРЧҮҮДИЙН БУЛАН" ГАРЫН АВЛАГА

HeForShe ХҮЙСИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨХ ЭРЭГТЭЙЧҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

МӨН ЧАНАР

Хүйсийн тэгш байдлын бэлэг тэмдэг

HeForShe лого нь хүн бүхэнд хүрэх шинэ билэг тэмдгийг бий болгохын тулд жендерийн уламжлалт бэлэг тэмдгүүдийг нэгтгэсэн. Уян хатан дүрс, өнгийн хурц ялгаа нь хувь хүмүүс бүх нийтийн сайн сайхны төлөө хамтдаа зогсож чадвал юунд хүрч болохыг бидэнд сануулах юм.

HeForShe Улаан ягаан өнгө

HeForShe-д дурлах сэтгэлийг илэрхийлэх өнгийг олохын тулд Нэгдсэн Үндэсний Байгууллага нь Pantone Color Institute-тэй хамтарч ажилласан. Өнгөлөг бөгөөд хурц улаан ягаан өнгө нь өнгийн спектрийн хоёр төгсгөлийг нэгтгэж, хүйсийн тэгш байдлын төлөөх хамтын хөдөлгөөнийг төлөөлөхөд яг тохирсон өнгийг үүсгэжээ. Эрчүүд эмэгтэйчүүдтэй илүү холбоотой асуудлыг ойлгож, дэмжиж эхэлж байгаа учир хүйсийг тодорхойлох өнгөний хуваарилалтын хатуу ойлголт байхгүй болж байна. Өнгөрсөн 100 жилийн туршид ягаан өнгө нь эмэгтэй хүнийг илэрхийлэх уламжлалт өнгө байсан бол 21-р зуунд ягаан өнгө нь өнгөлөг, хурц байдлаар анхаарал, сэрэмжлүүлгийн улаан өнгийг орлох болжээ.

HeForShe амлалт өгч, бусад олон сая хүмүүс мөн нэгдэхэд санаа,
урам өгөөрэй


Амлалт өгөх амархан
Ердөө 10 секунд л болно